Zrealizowane plany inwestycyjne

PROJEKTY I INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ PAWŁOSIÓW

 

2024 rok

Prace modernizacyjne altany tanecznej w Tywoni

2023 rok

Strefa rekreacji dla dzieci w Kidałowicach

Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłosiów

Prace remontowe w kaplicy w Maleniskach

Nowy system oznakowania w Urzędzie Gminy

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych

2022 rok

Siłowania zewnętrzna w Kidałowicach

Poprawa stanu zagospodarowania wokół budynku komunalnego w Pawłosiowie

Nowe wiaty przystankowe w Cieszacinie Wielkim i Maleniskach

Monitoring budynków gminnych w Pawłosiowie

Modernizacja świetlicy w Szczytnej

Mikroinstalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Pawłosiowie

Inwestycje drogowe w Tywoni

Rewitalizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Tywoni

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji w miejscowości Pawłosiów

Cyfrowa Gmina

2021 rok

Zagospodarowanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Tywoni poprzez montaż małej architektury oraz utwardzenie terenu

Dostawa kotła gazowego oraz zasobnika CWU w budynku Remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym

Dostawa kotła gazowego w budynku komunalnym lokalu mieszkalnego w Tywoni

Remont placów zabaw na terenie Gminy Pawłosiów

Dostawa gablot wystawowych „Gablota Slim Line”

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid.gr. 233 w Tywoni

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 69/12 w Maleniskach

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 1064 w Maleniskach

Remont drogi gminnej na dz. nr ewid gr. 228 w Tywoni

Remont odwodnienia drogi gminnej na dz. ew. nr 800 w Ożańsku

Remont przepustu drogi gminnej nr 111610R w Ożańsku

Zakupy z funduszu sołeckiego

"Zagospodarowanie nieużytkowanego poddasza w budynku Remizy Strażackiej w Pawłosiowie z przeznaczeniem na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej"

2020 rok

"Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ożańsk na cele rekreacyjne poprzez budowę wiaty, małej architektury oraz utwardzenie terenu"

,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Pawłosiów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

,,Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

,,Aktywnie i kreatywnie w Gminie Pawłosiów”

,,Uchronić od zapomnienia - zagospodarowanie terenu przy tablicy poświęconej Ofiarom Zbrodni Sowieckich oraz organizacja uroczystości upamiętniającej zamordowanych w 1940 roku mieszkańców Kidałowic”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Dostawa i montaż dwóch klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Maleniskach

Wykonanie instalacji monitoringu w Domu Kultury w Maleniskach

Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego wraz z korytarzem budynku remizo-świetlicy w Cieszacinie Małym

Dostawa i montaż kotar z tkaniny plandekowej dla wykonania zasłon przy zadaszeniu Domu Kultury w Maleniskach

Dostawa wyposażenia kuchennego do budynków: Dom Kultury w Maleniskach, Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim, Dom Kultury w Wierzbnej

Poprawa zagospodarowania nieruchomości komunalnej - Cmentarza Komunalnego w Cieszacinie Wielkim (dz. nr 8/6) oraz doposażenie budynku Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim (dz. nr 1/6)

Modernizacja placu zabaw na działce nr 40 w Tywoni

Remont schodów przed wejściem do kaplicy cmentarnej w Maleniskach

2019 rok

,,Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-Przeworsk”

Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

,,Strefa aktywności w Gminie Pawłosiów-bezpiecznie i zdrowo”

„Ekologiczne partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji”

2018 rok

Rozwój selektywnej gospodarki odpadami na terenie MOF Jarosław-Przeworsk

2017 rok

Budowa trybun na boisku

Rekultywacja stawu w Kidałowicach

Modernizacja gospodarki ściekowej w Gminie Pawłosiów na terenie aglomeracji Wierzbna

Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław-Przeworsk

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów w 2016 roku

Modernizacja ogrodzenia wokół Domu Kultury w Ożańsku

Zakup materiałów dla wykonania zaplecza sanitarnego w OSP w Ożańsku

2015 rok

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra nr ew. 27/870, obręb Pawłosiów

Chodnik w Cieszacinie Wielkim

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Ogrodzenie boiska sportowego

Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży

Remont lokalu komunalnego w budynku „Czworaki” w Pawłosiowie

Remont ogrodzenia wokół Domu Kultury w Szczytnej

Modernizacja istniejącego boiska sportowego w Kidałowicach

Budowa ogrodzenia wokół remizo - świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Wykonanie alejek z kostki brukowej na terenie Cmentarza komunalnego w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie ogrodzenia i chodnika z kostki w miejscowości Widna Góra

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra

Wykonanie bramy wraz z furtką dla ogrodzenia wokół budynku Centrum Kultury w Ożańsku

Zwiększenie mocy Stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Wierzbnej

Remont korytarza w budynku komunalnym „Czworaki”

Wymiana kotła gazowego w świetlicy wiejskiej w Kidałowicach

Malowanie elewacji Świetlicy Wiejskiej w Kidałowicach

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Widna Góra

2014 rok

Adaptacja szwajcarskich rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami do warunków pawłosiowskich

Festiwal smaków Pawłosiowa

Docieplenie ścian i wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłosiów

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ożańsk i Widna Góra

Budowa boiska sportowego wraz z kontenerowym budynkiem szatni oraz przyłączami w Kidałowicach

Remont remizo – świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Małym

Remont i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pawłosiów

Modernizacja Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim – etap I

Utworzenie zaplecza sanitarno – gospodarczego w Tywoni

Wyposażenie w trybuny boiska sportowego w Wierzbnej

Wyposażenie  świetlicy w Domu Kultury w Ożańsku

Plac zabaw przy Domu Kultury w Wierzbnej

Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży

Wszystkie dzieci nasze są – organizacja imprezy dla dzieci

Kącik Malucha

2013 rok

Budowa altany w Wierzbnej

Remont Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Remont remizy strażackiej, budowa boiska sportowego i placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Ożańsk

Aktywizacja młodzieży poprzez warsztaty z zakresu tańca ludowego i zakup strojów – Gminny Ośrodek Kultury

Nowy parking przy Zespole Szkół w Wierzbnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Widna Góra

Budowa miejsc manewrowych w Cieszacinie Wielkim

Dostawa i montaż kontenerowego budynku zaplecza szatniowego boiska sportowego we Wierzbnej

Dostawa i montaż kontenerowego budynku szatniowego z wyposażeniem dla pracowników gospodarki wodno – ściekowej w Pawłosiowie

Dostawa i montaż kontenerowego budynku z wyposażeniem z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarczo – sanitarne przy Centrum Kultury w Ożańsku

Remont pomieszczenia sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Wielkim

Budowa chodnika przy boisku sportowym i placu zabaw w Maleniskach

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem przy Domu Kultury w Maleniskach

Remont cząstkowy dróg na terenie Gminy Pawłosiów w 2013 roku

Remont i modernizacja Domu Kultury w Maleniskach

Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Pawłosiów (ścieżki) – III etap

Chodnik w Pawłosiowie

Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pawłosiów

Remont cząstkowy dróg na terenie gminy Pawłosiów – roboty uzupełniające

Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Pawłosiowie

Budowa altany tanecznej w Szczytnej

Utwardzenie dróg publicznych w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie podbudowy pod trybunę na boisku sportowym w Pawłosiowie

Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Utwardzenie placu wokół Domu Kultury w Kidałowicach

Budowa chodnika na terenie Cmentarza Komunalnego w Maleniskach

Wykonanie klimatyzacji w Domu Kultury we Wierzbnej

Wykonanie ogrodzenia przy Domu Kultury w Kidałowicach

Wykonanie robót zabezpieczających dworku w Cieszacinie Wielkim

Utwardzenie placu oraz orynnowanie dachu i podłogi tanecznej w miejscowości Tywonia

Wyposażenie w trybuny boiska sportowego w Pawłosiowie

Utwardzenie terenu placu manewrowego – parkingu w Pawłosiowie

Budowa chodnika, ogrodzenia i parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Maleniskach

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pawłosiowie

Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Widna Góra

2012 rok

Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Centrum Kulturalno – Rozrywkowym wsi Tywonia

„Czas na aktywność w Gminie Pawłosiów”

Orlik w gminie Pawłosiów

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Nagłośnienie dla Świetlicy Wiejskiej w Pawłosiowie

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Maleniskach

Budowa altany tanecznej oraz placu zabaw z ogrodzeniem we wsi Kidałowice

Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk sportowych oraz placu zabaw z ogrodzeniem w miejscowości Szczytna

Remont dróg gminnych

Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego

Sposób na sukces

Budowa kaplicy cmentarnej w Cieszcinie Wielkim

Wymiana kotłów w ZS w Cieszacinie Wielkim

Warsztaty poetycko – literackie – Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie

Budowa chodnika na cmentarzu w Maleniskach

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów

Remont drogi dojazdowej nr 1000 do gruntów rolnych w miejscowości Pawłosiów (ścieżki) - II etap

Boisko w Maleniskach

Remont i modernizacja Domu Kultury w Cieszacinie Małym

Remont „czworaków”

Budowa placu zabaw w Tywoni

Budowa placu zabaw w Cieszacnie Welkim

Modernizacja przepompowni ścieków w Kidałowicach

Remont podłogi altany tanecznej w Tywoni

Konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc na terenie gminy Pawłosiów

Dostawa i montaż bramek i piłko chwytów na boisku sportowym w Kidałowicach

Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cieszacinie Wielkim

Przebudowa pomieszczenia socjalnego na łazienkę w Domu Kultury w miejscowości Wierzbna

Budowa kładki przy Centrum Kulturalno – Rozrywkowym w Tywoni

Modernizacja remizo – świetlicy w Cieszacinie Małym

Dostawa i montaż trybuny sportowej na terenie orlika w Wierzbnej

Wykonanie prac wykończeniowych związanych z uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji stacji uzdatniania wody we Wierzbnej

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu na Orliku w Wierzbnej

Wykonanie oświetlenia drogowego drogi powiatowej w Wierzbnej

Przegląd techniczny oraz uruchomienie mechaniczne istniejących urządzeń technologii uzdatniania wody w SUW Pawłosiów

2011 rok

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół obiektów użyteczności publicznej na potrzeby stworzenia Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego w Pawłosiowie

Tradycja i nowoczesność Domu Kultury w Wierzbnej

Termomodernizacja obiektów edukacyjnych

Remont zaplecza sanitarno - szatniowego w Cieszacinie Wielkim - szatnia dla LZS Cieszacin Wielki

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, chodnik i płytka odbojowa w budynku Szkoły Filialnej w Ożańsku

Bieżący i cząstkowy remont dróg utwardzonych i bitumicznych na terenie Gminy Pawłosiów

Remont, utwardzenie dróg gruntowych oraz oczyszczenie i odmulenie rowów i cieków na terenie Gminy Pawłosiów

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pawłosiów, Tywonia, Szczytna i Cieszacin Wielki – dokończenie budowy

Remont drogi dojazdowej nr 1000 i 69/55 do gruntów rolnych w miejscowości Pawłosiów (ścieżki) – I etap

Naprawa schodów i wymiana pokrycia dachowego budynku sali sportowej Zespołu Szkół w Cieszacinie Wielkim

Wykonanie ogrodzenia Domu Kultury w Wierzbnej

Izolacja fundamentów szkoły w Kidałowicach

Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w Szczytnej

Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy wiejskiej w Maleniskach

Zakup sprzętu AGD do świetlicy w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnej

Zakup sprzętu muzycznego dla świetlicy wiejskiej w Maleniskach

Remont Szkoły Filialnej w Tywoni

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Widna Góra nr ew. 27/870, obręb Pawłosiów
Czytany 1273 razy
Więcej w tej kategorii:« Projekty UE