poniedziałek, 18 marzec 2024 13:19

Ogłoszenie

Na podstawie art. 15 ust 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571 t.j.). Wójt Gminy Pawłosiów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Pawłosiów z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.