piątek, 05 lipiec 2024 14:15

Przebudowa dróg komunalnych na terenie Gminy Pawłosiów

W wyniku rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gm. Pawłosiów”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, 5 lipca br. zostały zawarte umowy o roboty budowlane. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowanych dziesięć dróg publicznych i wewnętrznych: w Tywnoni, Pawłosiowie, Widnej Górze, Kidałowicach, Wierzbnej, Cieszacinie Wielkim i Ożańsku o łącznej długości ponad 4,5 km.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą część, obejmującą drogę publiczną w Tywoni i drogę wewnętrzną w Wierzbnej wykona Spółka Strabag, natomiast roboty budowlane w sołectwach Pawłosiów, Widna Góra, Kidałowice, Ożańsk i Cieszacin Wielki zrealizuje firma drogowa DRO - BRUK Bogdan Wojtuń.

Umowy zostały zawarte w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie. W Imieniu Gminy Pawłosiów umowę podpisał Wójt, Mariusz Reń przy kontrasygnacie Skarbnika, Eugeniusza Piaseckiego. Imieniem Wykonawców umowy podpisali Maciej Łukaszek, Dyrektor Oddziału Rzeszów Spółki Strabag, Bogdan Wojtuń właściciel firmy.

Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj – wybuduj, zgodnie z przedstawionymi harmonogramami robót do końca bieżącego roku zostanie zakończony etap projektowy. Przedsięwzięcie na kwotę ponad 7 100 000,00 zł planowane jest do IV kwartału 2026 roku.